لطفا برای پرداخت از شماره حساب های زیر استفاده نمایید

بانک ملی

شماره حساب : 0200722664007
شماره کارت : 6037997467196276
به نام : آقای سعید رحمت
بانک صادرات

شماره حساب : 0309489537003
به نام : آقای سعید رحمت
بانک سامان

شماره حساب : 9401-800-1002210-10
به نام : آقای سعید رحمت
بانک ملت

شماره حساب : 3306342129
به نام : آقای سعید رحمت
leaf