تعاریف

1-1 میهن گرافیک : برند تجاری طراحی و توسعه شرکت ارتباطات نت میهن

1-2 مشترک: کاربری که عضو میهن گرافیک است و سفارش فعال در ناحیه کاربری میهن گرافیک دارد.

قوانین اصلی

2-1 ایجاد چند اکانت برای یک شخص یا شرکت تخلف است و میهن گرافیک اجازه عدم سرویس دهی به این مشترکین را دارد.

1-مشترک توافق می نماید از یک ایمیل کاربری معتبر استفاده نماید.

2-3 مشترک توافق می نماید اطلاعات کاربری خود را به اشخاص ثالت واگذار ننماید.

اطلاعات و حریم شخصی

1-1 میهن گرافیک : برند تجاری طراحی و توسعه شرکت ارتباطات نت میهن

1-1 میهن گرافیک : برند تجاری طراحی و توسعه شرکت ارتباطات نت میهن

1-1 میهن گرافیک : برند تجاری طراحی و توسعه شرکت ارتباطات نت میهن